پخش ویدیو

فصل اول ریاضی هفتم - حل مسئله

پخش ویدیو

فصل اول ریاضی هفتم - راهبرد رسم شکل

پخش ویدیو

فصل اول ریاضی هفتم - راهبرد الگوسازی

پخش ویدیو

فصل اول ریاضی هفتم - حذف حالت های نامطلوب

پخش ویدیو

فصل اول ریاضی هفتم - راهبرد الگویابی

پخش ویدیو

فصل اول ریاضی هفتم - راهبرد حدس و آزمایش

پخش ویدیو

فصل اول ریاضی هفتم - راهبرد زیرمسئله

پخش ویدیو

فصل اول ریاضی هفتم - راهبرد حل مسئله ساده تر

پخش ویدیو

فصل اول ریاضی هفتم - راهبرد روشهای نمادین

پیمایش به بالا