راهبرد رسم شکل

راهبرد الگوسازی

راهبرد حذف حالتهای نامطلوب